Menu Zamknij

„Lecznica dużych zwierząt” jest kwartalnikiem o charakterze edukacyjnym skierowanym do lekarzy weterynarii i ukierunkowanym na medycynę zwierzętach gospodarskich i koni. Publikacje zawierają najnowszą i stale uaktualnianą wiedzę, skupiającą się na wymiarze praktycznym pracy klinicznej. Pismo o numerze ISSN 1895-9024 ukazuje się od 2006 r. i jest dystrybuowane wyłącznie w prenumeracie.

Cele i misja

Naszą misją „Lecznicy dużych zwierząt” jest przedstawienie lekarzom weterynarii najnowszej wiedzy z zakresu leczenia, diagnostyki zwierząt gospodarskich i koni. Cele te realizujemy poprzez publikacje artykułów zawierających najnowsze osiągnięcia naukowe oraz treści dających podstawy, które umożliwiają lekarzom dobór najlepszego sposobu postępowania. Czasopismo włącza się także aktywnie w wydarzenia zawodowe – konferencje i szkolenia.

Cele i założenia

Tematyka

„Lecznica dużych zwierząt” jest kwartalnikiem założonym w celu stałego poszerzania i propagowania aktualnej wiedzy skierowanej do lekarzy praktyków zajmujących się chorobami trzody chlewnej, bydła i małych przeżuwaczy oraz koni.
Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać wysoki poziomu merytoryczny i praktyczny charakter publikacji, poprzez publikowanie artykułów zawierających ważną i najnowszą wiedzę oraz wyniki badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej medycyny dużych zwierząt. Zależy nam, aby wzorem wielu krajów lekarze poszerzali także wiedzę w zakresie wpływu hodowli i żywienia zwierząt, na występowanie chorób oraz wyniki ekonomiczne hodowli.

Zasady publikacji

Czasopismo publikuje artykuły o charakterze przeglądowym i poglądowym, prace oryginalne oraz opisy przypadków i praktyczne spostrzeżenia dotyczące szeroko rozumianej medycyny trzody chlewnej, bydła koni i małych przeżuwaczy. Większość artykułów publikowanych na łamach “Lecznicy dużych zwierząt” jest zatwierdzana i recenzowana przez zespół redakcyjny i redę programową. Zależ nam jednak bardzo, na sugestiach odnośnie zakresu tematycznego ze strony lekarzy praktyków. Odbiorcą “Lecznicy dużych zwierząt” są lekarze praktycy, dlatego też redakcji zależy, aby artykuły były napisane w sposób możliwie przejrzysty, z dużym naciskiem na czytelność i atrakcyjność wizualną treści poprzez wykorzystanie zdjęć, ilustracji, wykresów i tabel.

Instrukcja dla autorów

Maksymalna długość artykułu nie powinna przekraczać 3500 wyrazów a w przypadku opisów przypadków 1500 wyrazów, zachęcamy jednocześnie do załączania jak największej liczby zdjęć, ilustracji, wykresów oraz tabel. W celu zwrócenia uwagi na ważne aspekty autorzy mogą określone części artykułu wyróżnić poprzez pogrubienie czcionki lub umieszczenie w ramce. Poszczególne części artykułu (rozdziały/podrozdziały) powinny zostać podzielone podtytułami.
Artykuły należy przesyłać w formacie Word.

Zdjęcia i ilustracje powinny być jak najwyższej jakości (w uzasadnionych i interesujących przypadkach redakcja odstąpi od tej zasady). Zdjęcia preferowane są w formacie JPEG. Zdjęcia, ilustracje, wykresy oraz tabele powinny być odpowiednio opisane i podpisane i wiązać się z treścią artykułu. Zdjęcia i ilustracje powinny być przesyłane jako osobne pliki (wklejanie zdjęć może wiązać się z ich kompresją a co za tym idzie utratą jakości) .

Każdy artykuł powinien zawierać wykaz literatury cytowanej według następującego wzoru:
Jee, J., DeGraves, F.J., Kim, T., Kaltenboeck, B., 2004. High prevalence of natural
Chlamydophila spp. infection in calves. Journal of Clinical Microbiology 42, 5664–5672.

Cennym uzupełnieniem artykułu jest wskazanie literatury uzupełniającej.